Skip til hoved indholdet
    Hjem SSP-Køge Mandagsgruppen RPL §115

Mandagsgruppen RPL §115

Mandagsgruppen RPL§115

Mandagsgruppen er et tværfagligt samarbejdsforum, som arbejder på grundlag af Retsplejelovens §115.
Gruppens opgave er at koordinere enkeltsager, hvor børn og unge op til og med 24 år er involverede og som har relevans i forhold til kriminalitetsforebyggelse.

Mandagsgruppen har endvidere fingeren på pulsen i forhold til tendenser i lokalområderne.

Gruppen mødes hver mandag kl. 13.00 – 15.00 og gennemgår hændelser fra den forløbne uge fra politiets døgnrapport, familiecentrets døgnvagt, gadeplansindsatsen og meldinger fra de lokale SSP-teams.

I forlængelse af mødet kontaktes de relevante aktører , som er relevant for en præventiv indsats.

Kommunens skoler og institutioner har pligt til at holde Mandagsgruppen orienteret om problematiske tendenser i lokalområdet.

Hvis Mandagsgruppen, Børne- og uddannelsesdirektøren eller Politiet vurderer, at der er brug for en hurtig og ekstraordinær indsats, nedsættes en ad hoc-beredskabsgruppe.

 

Retsplejelovens § 115

Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til
1) det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet),

2) politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) eller

3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen, og dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., (KSP-samarbejdet).

Stk. 2.
I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

Stk. 3.
Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

Stk. 4.
De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

 

Det indskærpes at følgende 3 kriterier er opfyldt for at dele personfølesomme oplysninger:

1. Oplysningernes deles som et led i SSP-samarbejdet

2. Oplysningerne er rimelige og saglige

3. Oplysningerne er nødvendige for SSP-arbejdet

Genveje