Skip til hoved indholdet
    Hjem Forebyggende indsatser

Forebyggende indsatser

FORMÅL: Hvorfor arbejde med forebyggelse i undervisningen?

Formålet med dette materiale er at sikre og understøtte det kriminalitetsforebyggende arbejde i Køge kommunes folkeskoler og privatskoler. Desuden ønsker vi at være med til at skabe nogle rammer, hvormed vi kan gøre den forebyggende undervisning lettere tilgængelig for undervisere og relevant for elever og forældre og hermed styrke SSP-samarbejdet.

Med dette materiale håber vi at kunne give inspiration til arbejdet med den forebyggende undervisning i folkeskolen. Det er vores ønske, at materialet bruges som en vejledning i, hvordan der kan 
arbejdes med forebyggelse og kriminalpræventive indsatser. Materialet indeholder foruden specifikke tilbud også oplæg for både forældre og elever samt en liste med nyttige links til materialer.
Skolen spiller en central rolle i de unges identitetsudvikling, og risikoen for at begå kriminalitet øges væsentligt de steder, hvor elever ikke er glade for at gå i skole. Derfor er det en god ide at sætte bredt ind for at udvikle skolens sociale fællesskab. Det er godt for alle og gavner også den gruppe, der er truet i deres udvikling. Klimaet og indstillingen på den enkelte skole og hos den enkelte lærer er en væsentlig faktor for elevernes trivsel. Et godt socialt klima, hvor flere elever oplever, at de er inkluderetfrem for ekskluderet, kan i sidste ende være med til at forebygge kriminalitet.
"Kriminalitetsrisikoen er størst for børn, der ikke er glade for at gå i skole. Derfor er det en god ide at arbejde med skolens sociale fællesskab”.
Kilde: DKR

Forebyggende arbejde drejer sig om at hindre, at en uønsket situation opstår. En vigtig del af indsatserne i SSP-regi ligger inden for det forebyggende felt. Det er indsatser, der skal hindre en uønsket hændelse eller et problem i at opstå eller understøtte en ønsket adfærd. Når SSP arbejder med flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser, handler det om at forebygge ved at styrke de beskyttende faktorer. Forebyggende initiativer kan imidlertidig også handle om at begrænse risikofaktorer blandt børn og unge, f.eks. en usund livsstil med brug af alkohol og rusmidler. 

SSP Køge tilbyder oplæg om Social Pejling, Unge og alkohol samt ForebyggelsesKaravanen. 

Kontakt Tina Rath eller Eva Hove Stryger for yderligere infomation om forebyggelse i undervisningen. 

 

 

Social Pejling - "Alle de andre gør det."

Der er de senere år kommet mere fokus på, at risikoadfærd ikke blot skyldes manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre 
individuelle problemer. Risikoadfærd er også et socialt fænomen. Forskning har vist, at vi mennesker forsøger at leve op til det, vi tror andres forventninger er til os.Evidens viser, at forestillingerne om andres forventninger ofte er forkerte og har en tendens til at være forvrængede og prægede af sociale overdrivelser. Mange tror, at andre mennesker er mere risikovillige, end de selv er og forsøger at leve op til det – en tendens, der specielt er udbredt i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor betydning i de unges hverdag.
At arbejde bevidst med de sociale overdrivelser i forhold til risikoadfærd som rygning, alkohol og kriminalitet har vist sig at reducere risikoadfærden samt de sociale overdrivelser hos unge.

Målgruppe: Elever i 6. klasse.

Eleverne præsenteres for:

  • Hvad tror de om hinanden og hvad viser sig at være forestillinger og virkelighed?
  • Faktuelle tal ift. unges risikovillighed.
  • Betydning af forventning og gruppepres for den enkelte

Forberedelse: 
Detaljer omkring oplægget aftales med klassens primære underviser forud for besøget. 
Oplægget varer ca. 90 min. 
Der kræves et lokale med smartboard/projektor.
Efter undervisningen orienteres forældrene via en skriftlig evaluering om eventuelle fokuspunkter.
Oplægget skal bookes fra januar – juni.

 

Unge og alkohol - "Et oplæg der giver eleverne viden om alkohol samt kendskab til egne og andres holdninger."

Med afsæt i elevernes besvarelser fra Ungeprofilundersøgelsen får eleverne indsigt de tendenser der viser sig kommunalt og på landsplan når det handler om unges vaner og erfaringer med alkohol.
Oplægget om alkohol giver eleverne mulighed for at gå i dialog med hinanden, ligesom de får viden om egne og andres flertalsmisforståelser. Med oplægget håber vi, at kunne bearbejde elevernes holdninger i en retning der vil være medvirkende til at udskyde deres alkoholdebut og samtidig reducere alkoholindtaget.

Målgruppe: Elever i 8. klasse - hele årgangen samles til oplæg

Eleverne præsenteres for:

  • Faktuel viden om aldersgrænser for salg af alkohol.
  • Alkohols påvirkning af krop og hjerne set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.
  • Der vil bl.a. blive arbejdet i grupper med dilemmaspørgsmål med overskrifter som ’Regler og rammer’, ’Vil du gribe ind?’,’Skadelighed’, ’Idéer’ og ’Med vennerne’.

Forberedelse: 
Oplægget afholdes samlet for hele 8. årgang og varer 90 minutter. 
Der er brug for et stort lokale med adgang til projektor/smartboard samt lyd.
Da eleverne bl.a. skal deltage i gruppedrøftelser, er der behov for bordopstilling i grupper på 4-6 elever.
Klassens primære lærere deltager som observatører.
Eleverne skal medbringe mobiltelefon, da der anvendes padlet.

 

ForebyggelsesKaravanen - "På vej mod et godt ungeliv."

ForebyggelsesKaravanen er et partnerskab imellem kommunale, statslige og private aktører – SSP, Sundhedsafdelingen, (Sex & samfund, Lungeforeningen, Sundhedstjenesten) og Midt- og Vestsjællands politi. Eleverne vil på de enkelte skoler enten få besøg i løbet af deres 7. eller 8. skoleår.
Der afholdes en temadag på den enkelte skole med fokus på forebyggelse. Indholdet består af 4 temaer i workshopform, som alle eleverne på 7. og 8. årgang kommer igennem i løbet af dagen. 
Dagen slutter med teaterstykket Stakkels teenager.

Målgruppe: 7. og 8. årgang.

Eleverne præsenteres for:

Eleverne skal ud til fire forskellige workshops med temaerne festkultur/alkohol, sexualitet, ungdomskriminalitetog rygning. Eleverne flytter sig fra lokale til lokale - hvert oplæg/workshol varer 1 time. 

Beskrivelse/ forberedelse:

En temadag fra kl. 8-15. 
Skolens personale vil forud for ForebyggelsesKaravanens besøg få tilsendt yderlige informationsmateriale.

Forældremøde: 

Forældrene, til de elever som har været igennem ForebyggelsesKaravanen, vil på et tidspunkt blive indbudt til en forældreaften, hvor repræsentanter og fagfolk fra de forskellige workshops vil være til stede. Her vil forældrene få mulighed for at høre om elevernes udbytte af dagen, og der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Genveje